Facebook Játékszabályzat

Játékszabályzat

  1. A játék szervezője
  1. A játék szervezője Rigó Edit ev. (székhelye: 2049 Diósd, Szidónia u. 18-20.; adószám: 69200337-1-33) – a továbbiakban: Játékszervező –.
  1. A Játék 

2.1.       Jelen játékszabályzat a Rigó Edit által üzemeltetett https://www.facebook.com/AzElmenyszervezo címen található Facebook oldalon meghirdetett nyereményjátékokra vonatkozik – a továbbiakban: Játék –.

2.2.   A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

  1. A Játékban résztvevő személyek

3.1.       A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező, cselekvőképes természetes személy.

3.2.       Korlátozottan cselekvőképes személy a játékban való részvételre csak törvényes képviselője hozzájárulásával, a nyeremény átvételére pedig csak törvényes képviselője útján jogosult.

3.3.       A Játékban nem vehetnek részt a szervezők és közvetlen hozzátartozóik.

  1. A Játék időtartama

4.1.       A Játék időtartama minden alkalommal a Játék meghirdetésének időpontjában, a Játékra történő felhívásban kerül pontosan meghatározásra.

4.2.  A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

  1. A Játék feltételei és menete

5.1.       A Játékban való részvétel feltétele a Rigó Edit Facebook oldalára feltöltött, a nyereményjáték leírását tartalmazó posztban van meghatározva.

5.2.       A Játék menetének részletes leírását a Játékra való felhívás tartalmazza, amely minden esetben a Rigó Edit Facebook oldalárán kerül közzétételre.

5.3.       A sorsolásban való részvételhez, a játékosoknak követniük kell a Játékra való felhívásban szereplő részletes leírást, különös tekintettel az abban meghatározott határidőkre.

5.4.       A Játék kimenetelének bármely módon történő szándékos befolyásolására irányuló törekvés a Játékból való azonnali kizárással jár.

  1. Sorsolás és nyeremény

6.1.       A nyerteseket a Játékszervező véletlenszerű sorsolással választja ki a játékban résztvevő játékosok közül.

6.2.       Minden meghirdetett Játékot követően annyi nyertes kerük kisorsolásra, ahogy azt az adott játék leírása meghatározza. A sorsolás időpontja a Játékra való felhívásban meghatározott időpont. A sorsoláson csak a hozzá kapcsolódó Játékra történő felhívásban közzétett játékleírást követő játékosok vesznek részt.

6.3.       A nyeremény(ek) minden esetben a Játékra történő felhívásban kerül(nek) pontos meghatározásra, de a Játékszervező fenntartja magának a jogot a nyeremény tárgyának megváltoztatására. A nyeremény készpénzre nem váltható.

6.4.       A nyertesek értesítése az Facebook üzenetküldő rendszerén, a Messengeren keresztül, valamint ha a Játék során e-mail cím is bekérésre került, akkor e-mailben történik. A kapcsolatfelvételt követően a nyertes és a Játékszervező megegyezhetnek egyéb kapcsolattartási mód használatáról is.

6.5.       A nyeremény kézbesítése csomagküldő szolgálat igénybevételével történik a szállítási cím nyertessel való egyeztetését követően. A kiszállítás költségét a Játékszervező viseli.

6.6.       A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha a jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti, vagy ha a Játékszervező 6.4. pont szerinti értesítését követő 5 naptári napon belül nem jelentkezik a nyereményért.

6.7.       Arra az esetre, ha a nyertes a nyeremény átvételére a 6.6. pont alapján nem lenne jogosult, a Játékszervező fenntartja magának a pótsorsolás és a pótnyertes hirdetésének jogát. A pótsorsolás és a pótnyertes értesítésének szabályai megegyeznek 6.1.-6.5. pontokban foglaltakkal.

  1. Adatkezelés

7.1.       A játékosok Játékban történő adatszolgáltatása önkéntes, de a Játékban történő részvétel feltétele.

7.2.       A játékosok által a Játék során megadott adatok adatkezelője és adatfeldolgozója a Játékszervező, aki az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységet a játékosok hozzájárulása alapján, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényrendelkezéseinek megfelelő módon végzi.

7.3.       A játékosok a Játékban történő részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy az értesítéshez és a nyeremény kézbesítéséhez elengedhetetlen személyes adataikat (név, cím, adószám, e-mail cím, telefonszám) a Játékszervező kezelje és feldolgozza.

7.4.       A Játékszervező a játékosok adatait az általa üzemeltetett www.impressevent.hu oldalon megtekinthető Adatkezelési tájékoztató alapján kezeli.

  1. A Játékszervező felelőssége

8.1.       A Játékszervező kizárja a felelősségét minden olyan kár tekintetében, amely a játékos érdekkörében a jelen játékszabályzat be nem tartása, vagy az értesítés illetve kézbesítés Játékszervezőnek fel nem róható okból történő meghiúsulása miatt keletkezik.

8.2.       A Játékszervező a nyereménytárgyakra szavatosságot nem vállal, azok esetleges hibáiért a felelősségét kizárja.

8.3.  A név és értesítési cím helytelen vagy pontatlan megadásáért, értesítési vagy szállítási késedelemért a Játékszervező nem vállal felelősséget. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli, az ezzel kapcsolatos felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény a Játékost terheli.

8.4. A Játékszervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

8.5. A Játékszervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

8.6. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, és a Játékszervezővel szembeni igényérvényesítésről.

  1. Általános rendelkezések 

9.1.       A Játékban való részvétel ingyenes és önkéntes.

9.2.       A játékosok a Játékban történő részvétellel jelen játékszabályzatot feltétel nélkül elfogadják.

9.3.       Játékszervező fenntartja magának a jogot, hogy jelen játékszabályzatot bármely időpontban módosítsa.

9.4.       Játékszervező a Játékból eredő jogviták rendezésére a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét köti, amelyet a játékosok a játékban való részvétellel elfogadnak.

9.5.       Játékszervező jelen játékszabályzatot a www.impressevent.hu címen elérhető hivatalos weboldalán teszi közzé.

9.6. A Játékszervező válasz e-mailt nem küld.

9.7. A Facebook oldal nyereményjátékhoz kapcsolódó szolgáltatására a Facebook keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek is vonatkoznak.